Rodinné centrum

Momíkov

Obchodní podmínky

MomsCare-jedinečná péče z.s., se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 10694625 (dále jen „MomsCare“ nebo „poskytovatel“) pro prodej zboží a poskytování služeb na internetové adrese www.momikov.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „klient“), a to zejména prostřednictvím internetových stránek poskytovatele umístěných na internetové adrese www.momikov.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.2. Poskytovatel je spolkem, jehož posláním je obohacení a zpestření života rodin, využití volného času k aktivnímu přístupu k rodičovství a výchově dětí, kreativní využití volných chvil s dětmi a jejich rozvoj pomocí aktivit a her. V rámci svého poslání spolek provozuje vedlejší hospodářskou činnost, a to zejména semináře/webináře, workshopy, kroužky, příměstské tábory, školení a prodej souvisejícího zboží. Poskytovatel není podnikatelem ve smyslu § 1810 občanského zákoníku.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení odchylná od smluvních podmínek mohou být vždy uvedena v rámci prezentace konkrétního zboží či služby na internetových stránkách.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka

2.1. Klient může provádět objednávku přímo na internetových stránkách.

2.2. Při objednávce je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace umístěná na internetových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen s klientem smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Internetové stránky obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení ceny. Cena je uvedena včetně všech daní a souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na internetových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pokud je to relevantním, obsahují internetové stránky také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platné při doručení v rámci území České republiky.

3.4.  Pro vytvoření objednávky vyplní klient objednávkový formulář internetových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

a) Obsahu objednávky;

b) způsobu úhrady ceny, případně i údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, pokud je to relevantní

(dále společně jen jako „objednávka“)

3.5. Před zasláním objednávky poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na příslušné potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky její obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“).

3.6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta. Poskytovatel na objednávku reaguje zpravidla do 2 pracovních dnů.

3.7. V případě kurzů, příměstských táborů, kroužků a obdobných služeb smluvní vztah mezi poskytovatele a klientem vzniká úhradou ceny poskytovateli.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží či služby dle smlouvy může klient uhradit poskytovateli způsobem specifikovaným v rámci konkrétního zboží či služby.

4.2.  Společně s cenou zboží je klient povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží či služby. V případě bezhotovostní platby je cena splatná ihned po uzavření smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je klient povinen při úhradě ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.5. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před uskutečněním plnění. Nebyla-li cena uhrazena v celém rozsahu do 5 dnů ode dne přijetí objednávky, smlouva mezi poskytovatelem a klientem zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Po úhradě ceny vystaví poskytovatel klientovi potvrzení o provedení úhrady a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

5. ​Poskytování služeb

5.1. Služby jsou poskytovatelem poskytovány ve formě online konzultací, kurzů, příměstských táborů, seminářů či workshopů, anebo prezenční formou v předem poskytovatelem určeném termínu a časovém rozsahu, nebo na základě individuálně dohodnutého termínu; v případě služeb poskytovaných prezenční (offline) formou poskytovatel rovněž předem určuje místo, v němž má dojít k poskytnutí služeb poskytovatelem.

5.2. Služby jsou poskytovány jak individuálně (individuální konzultace), tak i pro větší počet osob současně (workshopy, semináře, kurzy, kroužky, příměstské tábory apod). Způsob poskytování jednotlivých služeb je specifikován v nabídce služeb na internetových stránkách poskytovatele.

5.3. V případě služeb poskytovaných pro větší počet osob současně je klient povinen zdržet se všeho, co může narušit průběh poskytování služby ostatním účastníkům. V případě hrubého či opakovaného porušení tohoto pravidla je poskytovatel oprávněn klienta vyloučit bez náhrady jakož i bez nároku na vrácení ceny služeb či její části.

5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín, místo a formu poskytování služeb. Poskytovatel vždy takovou změnu oznámí klientovi s dostatečným předstihem.

5.5. Pokud nabídka služeb na internetových stránkách neobsahuje termín, časový rozsah či formu poskytnutí služby, platí, že termín, časový rozsah či forma poskytnutí služeb budou určeny dohodou stran s ohledem na časovou a jinou dispozici poskytovatele.

6. Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

6.1. V případě, že se klient služby nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, je povinen svoji neúčast oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu, a to e-mailem na adresu poskytovatele: momikov@momscare.cz. Na veškeré služby poskytovatele se vztahují storno podmínky

6.2. Poskytovatel uplatňuje následující storno podmínky při sdělení neúčasti:

a) více než 50 dnů před termínem konání akce: vrácení 80% ze zaplacené částky (nevyužije-li klient náhradní termín nabídnutý poskytovatelem, pokud je to možné)

b) 30 dnů před termínem konání akce, nebo kdykoli v případě, že klient již obdržel studijní materiály vztahující se k akci: vrácení 50% ze zaplacené částky (nevyužije-li klient náhradní termín nabídnutý poskytovatelem, pokud je to možné)

c) 14 dní a méně před termínem konání akce: nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky (platí i v případě nedostavení se na akci)

6.3. Poskytovatel vrátí klientovi předmětnou část uhrazené částky nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení klienta o neúčasti na akci poskytovateli.

6.4. Na poskytnutí náhradního termínu klientovi nemá klient právní nárok.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku klienta, nese klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li poskytovatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené klientem v objednávce, je klient povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky klient není povinen zásilku od přepravce převzít.

8. Dárkové poukázky

8.1. Poskytovatel může nabídnout klientovi zakoupení dárkové poukázky (dále jen „dárková poukázka“) jako formu úhrady za v budoucnu klientem či třetí osobou provedenou objednávku zboží či služeb poskytovatele.

8.2. Dárková poukázka je poskytovatelem vydávána v listinné nebo elektronické podobě.

8.3. Dárkovou poukázku lze uplatnit jako formu úhrady ceny zboží a služeb poskytovatele, resp. konkrétních služeb nebo zboží poskytovatele, jsou-li na poukázce specifikovány.

8.4. Hodnota dárkové poukázky a lhůta pro její uplatnění je stanovena na dárkové poukázce. Dárková poukázka musí být vyčerpána celá najednou, hodnotu dárkové poukázky nelze rozdělit do více objednávek. Celková hodnota objednávky, ve které má být uplatněna dárková poukázka, musí být větší nebo rovna hodnotě dárkové poukázky. V případě neuplatnění dárkové poukázky v určené lhůtě veškerá práva s ní spojená bez náhrady zanikají.

8.5. Dárková poukázka je přenosná a poskytovatel souhlasí s jejím uplatněním osobou odlišnou od nabyvatele dárkové poukázky. Poukázku může uplatnit pouze ten, kdo jí vůči poskytovateli uplatní jako první.

8.6. Hodnota dárkové poukázky není úročena. Dárkovou poukázku není možné vrátit oproti penězům.

9. Permanentky

9.1. Poskytovatel může nabídnout klientovi zakoupení permanentky (dále jen „permanentka“) jako formu úhrady za v budoucnu klientem provedenou objednávku služeb poskytovatele.

9.2. Permanentku lze uplatnit jako formu úhrady ceny konkrétně specifikovaných služeb poskytovatele.

9.3. Hodnota permanentky a lhůta pro její uplatnění je stanovena při zakoupení permanentky. V případě neuplatnění či plného neuplatnění permanentky v určené lhůtě veškerá práva s ní spojená bez náhrady zanikají.

9.4. Klient v rezervačním systému poskytovatele uplatní kód uvedený na permanentce, po jehož použití se cena služby v rezervačním systému sníží o uplatněnou částku.

9.5. Permanentka je nepřenosná a klient je oprávněn jí užít k úhrady ceny služeb poskytovatele pro sebe a své děti.

9.6. Hodnota permanentky není úročena. Permanentku je možné vrátit oproti penězům za podmínek dle čl. VI těchto obchodních podmínek, přičemž termínem konání akce se rozumí den, kdy může být permanentka poprvé uplatněna.

10. Členství

10.1. Poskytovatel může nabídnout klientovi zakoupení členství (dále jen „členství“) jako formu úhrady za klientem provedenou objednávku služeb poskytovatele ve prospěch specifikovaných osob.

10.2. Členství lze uplatnit jako formu úhrady ceny konkrétně specifikovaných služeb poskytovatele ve specifikovaném období platnosti (zpravidla za období 1, 3, 6 nebo 12 měsíců).

10.3. V období platnosti členství je klient oprávněn užívat specifikované služby poskytovatele. Poskytovatel dále klientovi poskytuje slevu na zakoupení dalšího zboží a služeb poskytovaných poskytovatelem.

10.4. Členství je vázáno na účet vytvořený klientem v rezervačním systému poskytovatele. Klient v rezervačním systému poskytovatele při objednávce služeb uplatní kód, po jehož použití se cena služby v rezervačním systému sníží na 0.

10.5. Členství je nepřenosné a nepřevoditelné a klient je oprávněn postoupit práva ze členství pouze s písemným souhlasem poskytovatele.

10.6. Členství je možné vrátit oproti penězům za podmínek dle čl. VI těchto obchodních podmínek, přičemž termínem konání akce se rozumí den, kdy může být členství poprvé uplatněno. Po dobu trvání členství není klient oprávněn členství jednostranně vypovědět.

10.7. Uplatnění služeb se řídí otvírací dobou a dalšími podmínkami užívání prostor a služeb poskytovatele. V případě přerušení v poskytování služeb poskytovatele v rozsahu překračujícím 15% z období platnosti členství poskytovatel poskytne členovi proporcionální náhradu formou automatického prodloužení období platnosti členství. Krátkodobé přerušení v poskytování služeb není důvodem k vrácení části ceny členství poskytovatelem.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb, a to v rozsahu k tomu nezbytném. Uzavřením smlouvy s poskytovatelem a poskytnutím svých údajů v objednávce klient dává najevo, že se zpracováním jeho osobních údajů v tomto rozsahu je srozuměn a souhlasí s ním.

11.2. Poskytovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2019 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nařízení GDPR).

12. Autorská práva

12.1. Obsah poskytovaný klientovi během či v souvislosti s poskytováním služeb (podklady, individuální plány a doporučení a další obsah) je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Nahrávání obsahu workshopů, seminářů a jiných poskytovaných služeb je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem poskytovatele a výlučně pro osobní potřebu klienta. Pořizování zápisků či kopií obsahu poskytnutého poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb je možné pouze pro soukromé potřeby klienta. Další šíření obsahu poskytnutého v souvislosti s poskytováním služeb je zakázáno.

13. Doručování

13.1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Poskytování služby péče o děti v dětské skupině se dále řídí provozním řádem dětské skupiny.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, adresa elektronické pošty info@momscare.cz, telefon +420 605 704 885.

14.5. ​Tyto obchodní podmínky platí ode dne jejich přijetí a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky předchozí.

V Praze dne 1. 2. 2024